Cán bộ QLTS muốn tra cứu thông tin tài sản theo từng thời điểm để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS muốn tra cứu thông tin tài sản theo từng thời điểm để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Cán bộ quản lý tài sản mong muốn có thể tra cứu tài sản trên chức năng Tra cứu theo từng thời điểm (không cập nhật số liệu theo các chứng từ diễn ra sau thời điểm đó) để có thể dễ dàng đối chiếu số liệu với báo cáo đơn vị cấp dưới đã gửi lên.

 

 

Cách thao tác

 

Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản

Tích chọn vào ô Đến ngày

 

tra cuu_theo thoi diem

 

Tại ô nhập ngày, nhập vào ngày cần tra cứu tài sản, sau đó nhấn Tra cứu

Các tài sản được hiển thị sau khi nhấn Tra cứu là các tài sản đã được đưa vào theo dõi trên phần mềm trước thời điểm tra cứu, các thông tin của tài sản được cập nhật đến thời điểm tra cứu (không cập nhật các chứng từ phát sinh sau thời điểm tra cứu như ở các phiên bản trước)

* Lưu ý: Ngày tra cứu phải thuộc năm làm việc

Trên màn hình Tra cứu, đơn vị chủ quản cũng có thể thực hiện việc tra cứu theo thời điểm đối với dữ liệu tài sản của đơn vị trực thuộc bằng cách chọn đến đơn vị cần tra cứu trên cây danh sách, nhập ngày tra cứu và nhấn chức năng Tra cứu