Cán bộ QLTS muốn chứng từ Đánh giá lại do xử lý kết quả kiểm kê hiển thị phần thông tin mới lấy theo chứng từ kiểm kê để người dùng không mất thời gian sửa lại

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS muốn chứng từ Đánh giá lại do xử lý kết quả kiểm kê hiển thị phần thông tin mới lấy theo chứng từ kiểm kê để người dùng không mất thời gian sửa lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Cán bộ QLTS mong muốn chứng từ đánh giá lại sinh ra do thực hiện xử lý kết quả chênh lệch kiểm kê có thể hiển thị được ngay thông tin nguyên giá, số lượng mới lấy theo chứng từ kiểm kê để không phải mất thời gian sửa và chọn lại tài sản

 

 

Cách thao tác

 

Lập chứng từ kiểm kê trong năm làm việc

Trên chứng từ kiểm kê, điều chỉnh lại số lượng theo kiểm kê của 1 tài sản bất kỳ (số lượng sau điều chỉnh > 0)

Nhấn Cất chứng từ kiểm kê

Tại màn hình danh sách chứng từ kiểm kê, chuyển sang mục Xử lý kết quả kiểm kê

 

danh gia lai do xu ly kk

 

Tích vào Tài sản đánh giá lại, tích chọn dòng tài sản và nhấn chức năng Đánh giá lại

 

danh gia lai do xlcl

 

Trên màn hình tự động sinh ra một chứng từ đánh giá lại cho tài sản bị chênh lệch. Thông tin Nguyên giá, Số lượng của tài sản hiển thị đúng theo thông tin kiểm kê thực tế. Trong trường hợp tài sản có nhiều nguồn hình thành thì toàn bộ phần giá trị chênh lệch sẽ tự động đổ vào nguồn hình thành đầu tiên.

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.