Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ chỉ hiển thị số tăng, giảm trong khoảng thời gian in báo cáo mà không hiển thị số dư đầu kỳ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ chỉ hiển thị số tăng, giảm trong khoảng thời gian in báo cáo mà không hiển thị số dư đầu kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Đáp ứng nhu cầu của cán bộ QLTS muốn in báo cáo tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ nhưng trên báo cáo chỉ hiển thị các CCDC có biến động tăng, giảm trong kỳ in báo cáo

 

 

Cách thao tác

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo

Chọn nhóm Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp chuột vào Báo cáo tình hình tăng giảm Công cụ, dụng cụ

Trên bảng tham số của báo cáo, tích chọn vào Chỉ hiển thị CCDC có phát sinh trong kỳ, nhấn Đồng ý

 

tham so tinh hinh tang giam ccdc

 

bc tang giam ccdc ps