Cán bộ QLTS muốn bổ sung hiển thị trong nhật ký truy cập các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ khác trong phân hệ tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS muốn bổ sung hiển thị trong nhật ký truy cập các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ khác trong phân hệ tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Cán bộ QLTS mong muốn chức năng Nhật ký truy cập có thể ghi lại đầy đủ hành động Thêm, Sửa, Xóa khi thao tác tại phần nghiệp vụ Khác trên phân hệ Tài sản, bao gồm các nghiệp vụ: Kế hoạch mua sắm, Khai thác tài sản, Bảo dưỡng tài sảnSử dụng tài sản

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN

Thực hiện các hành động Thêm, Sửa, Xóa đối với các nghiệp vụ: Kế hoạch mua sắm, Khai thác tài sản, Bảo dưỡng tài sản, Sử dụng tài sản

Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập, kiểm tra nhật ký ghi lại các hành động đã thực hiện đối với các nghiệp vụ trên

 

* Lưu ý: Do đặc thù các nghiệp vụ trên đều không có số chứng từ, nên thông tin lưu ở cột Chứng từ trong Nhật ký truy cập sẽ hiển thị các thông tin cơ bản của các chứng từ. Chi tiết:

oKế hoạch mua sắm: hiển thị thông tin Năm kế hoạch và Nội dung của chứng từ

oKhai thác tài sản: hiển thị thông tin Mã tài sản, Đơn vị thuê

oBảo dưỡng tài sản: hiển thị thông tin Mã tài sản, Bộ phận sử dụng, Loại bảo dưỡng

oSử dụng tài sản: hiển thị thông tin Kỳ lập, Năm kế hoạch, Nội dung của chứng từ

 

nhat ky truy cap ph khac