Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS mong muốn cải tiến tốc độ in báo cáo của đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong phiên bản R71, phần mềm cải tiến tốc độ in báo cáo tại đơn vị chủ quản (đối với những đơn vị rất lớn, có trên 1000 đơn vị trực thuộc). Các báo cáo được cải tiến trong phiên bản này:

 

1. Mẫu 02C-ĐK_TSNN - Phần 3_Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

2. Mẫu 02C-ĐK_TSNN - Phần 3_Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước (Mẫu chi tiết đến từng đơn vị)

3. Mẫu 02C-ĐK_TSNN - Phần 2_Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước (Mẫu chi tiết đến từng đơn vị)

4. Mẫu 04b-ĐK-TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

5. Mẫu số 01-ĐK-TSNN - Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng)