Cán bộ QLTS muốn bổ sung Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng nhóm theo bộ phận sử dụng để phục vụ yêu cầu của cơ quan thanh tra

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R71 >

Cán bộ QLTS muốn bổ sung Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng nhóm theo bộ phận sử dụng để phục vụ yêu cầu của cơ quan thanh tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

 

Khách hàng tại tỉnh Ninh Bình mong muốn bổ sung báo cáo Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng (Tổng hợp chung toàn đơn vị) nhóm theo bộ phận sử dụng để nắm được số lượng, giá trị tài sản tại từng bộ phận sử dụng, phục vụ yêu cầu của cơ quan thanh tra

 

 

Cách thao tác

 

Đăng nhập vào đơn vị QLTS trên tên miền ninhbinh.qlts.vn

Vào menu Báo cáo\Báo cáo

Chọn nhóm Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp chuột vào báo cáo Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng (Tổng hợp chung toàn đơn vị)

 

tham so s32 all

 

Trên bảng tham số của báo cáo, chọn kỳ in báo cáo mong muốn. Người dùng có thể tùy chọn in riêng từng loại tài sản, từng bộ phận sử dụng hoặc in tất cả

Tích chọn vào Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô nếu đơn vị có theo dõi tài sản theo lô và mong muốn nhìn đến chi tiết từng tài sản trong lô

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

s32 all