Phiên bản R70

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R70

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R70

 

1.Nghiệp vụ mới

1.Khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn bổ sung mẫu báo cáo Tổng hợp tài sản là Nhà

2.Khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn bổ sung mẫu báo cáo Tổng hợp tài sản là Đất

3.Khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn bổ sung mẫu báo cáo Tổng hợp tài sản là Xe ô tô

4.Khách hàng tỉnh Tiền Giang muốn bổ sung mẫu báo cáo Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

5.Cán bộ QLTS muốn in biểu số 0405 ban hành theo thông tư 15/2013/TT-BTC để nộp báo cáo cho cơ quan chủ quản

6.Cán bộ QLTS muốn in biểu số 0406 ban hành theo thông tư 15/2013/TT-BTC để nộp báo cáo cho cơ quan chủ quản

7.Khách hàng Sở Tài chính Hà Nội muốn in mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình chi mua sắm tài sản, dịch vụ cho giai đoạn 2011-2014