Cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản muốn đảm bảo tất cả đơn vị trực thuộc đều phải nhập loại hình đơn vị trước khi in các báo cáo mẫu 02A-ĐK/TSNN, mẫu 02B-ĐK/TSNN, mẫu 02C-ĐK/TSNN phần 2

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản muốn đảm bảo tất cả đơn vị trực thuộc đều phải nhập loại hình đơn vị trước khi in các báo cáo mẫu 02A-ĐK/TSNN, mẫu 02B-ĐK/TSNN, mẫu 02C-ĐK/TSNN phần 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Hiện tại, có một số đơn vị quản lý tài sản chưa khai báo thông tin Loại hình đơn vị nên khi in các báo cáo 02 kê khai tài sản Nhà nước phần 2 thì không lên được số liệu. Cán bộ QLTS tại đơn vị chủ quản mong muốn nhìn được thông tin Loại hình đơn vị của tất cả đơn vị cấp dưới để nhắc nhở những đơn vị chưa khai báo; đồng thời có cảnh báo ngay khi các đơn vị in và nộp báo cáo mà chưa khai báo Loại hình đơn vị.

 

 

Cách thao tác

 

* Đơn vị chủ quản

 

Vào menu Tài sản\Danh mục\Đơn vị trực thuộc

 

danh sach dvtt1

 

Thông tin Loại hình đơn vị trên danh sách sẽ thay đổi trong trường hợp đơn vị trực thuộc khai báo/sửa đổi hoặc xóa loại hình đơn vị đã khai báo

 

 

* Đơn vị QLTS

1. In báo cáo 02A-ĐK_TSNN, 02B-ĐK_TSNN, 02C-ĐK_TSNN phần 2 tại đơn vị

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai

Nhấn đúp vào báo cáo 02A-ĐK_TSNN - Phần 2_Tổng hợp tài sản nhà nước (Báo cáo 02B-ĐK và 02C-ĐK Phần 2 thực hiện tương tự)

Tham số báo cáo đã bổ sung nội dung Lưu ý người dùng cần khai báo Loại hình đơn vị trước khi in báo cáo

 

tham so bc 02 phan 2

 

2. Gửi báo cáo 02A-ĐK_TSNN, 02B-ĐK_TSNN, 02C-ĐK_TSNN phần 2 lên cấp trên

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Tích chọn báo cáo 02A-ĐK_TSNN, 02B-ĐK_TSNN, 02C-ĐK_TSNN phần 2 trên danh sách, nhấn Lập báo cáo

 

lap bc chua nhap loai hinh dv

 

Tại đây, nếu đơn vị chưa khai báo Loại hình đơn vị, trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo

 

khai bao LHDV

Nhấn vào tại đây

Khai báo loại hình đơn vị, sau đó nhấn Cất và Đóng

 

Loai hinh dv

 

Tiếp tục thực hiện việc lập báo cáo như bình thường

* Nếu tại bước này đơn vị đã khai báo Loại hình đơn vị từ trước thì sẽ không có thông báo và thực hiện được ngay việc lập báo cáo.