Cán bộ quản lý tài sản muốn Biểu 01A-ĐK/TSNN - Báo cáo đăng ký tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng lấy lên toàn bộ tài sản của đơn vị để nộp cho đơn vị cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn Biểu 01A-ĐK/TSNN - Báo cáo đăng ký tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng lấy lên toàn bộ tài sản của đơn vị để nộp cho đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ quản lý tài sản muốn Biểu 01A-ĐK/TSNN: Báo cáo đăng ký tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng lấy lên toàn bộ tài sản của đơn vị để nộp cho cấp trên, bao gồm cả gửi nhận và tổng hợp báo cáo

 

 

Cách thao tác

 

1. In báo cáo tại đơn vị

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN

Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 01A-ĐK_TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng (Tất cả tài sản đang sử dụng)

 

in bao cao 01a all

 

Thiết lập thông tin trên tham số báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

tham so 01a all

 

bao cao 01a all

 

 

 

2. Gửi báo cáo lên cấp trên (đơn vị QLTS)

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Nhấn Lập báo cáo

Tích chọn báo cáo Biểu số 01A-ĐK_TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng (Tất cả tài sản đang sử dụng)

Nhấn Lập báo cáo

 

lap bao cao 01a all

 

Tại màn hình danh sách báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Gửi báo cáo

 

gui bao cao 01a all

 

 

 

3. Tổng hợp báo cáo (đơn vị chủ quản)

 

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo

Nhấn Tổng hợp báo cáo

Tích chọn báo cáo Biểu số 01A-ĐK_TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng (Tất cả tài sản đang sử dụng)

Nhấn Tiếp tục

 

tong hop bao cao 01a all

 

Chọn đơn vị và hình thức lưu trữ báo cáo

Nhấn Lập báo cáo

Tại màn hình danh sách báo cáo gửi đơn vị cấp trên, nhấn Gửi báo cáo

 

gui bc 01a all