Phiên bản R73

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R73

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R73

 

 

1.Nghiệp vụ mới

 

1.Cán bộ quản lý tài sản muốn in được phiếu kiểm kê Công cụ dụng cụ để dán lên CCDC khi thực hiện kiểm kê

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

 

1.Cán bộ quản lý tài sản muốn chứng từ Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý hiển thị được tên người lập khi in phiếu Đề nghị trang cấp, Đề nghị xử lý

2.Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi nội dung câu cảnh báo khi nhấn xuất khẩu trên chứng từ ghi giảm trong trường hợp các tài sản được ghi giảm có hình thức ghi giảm khác Điều chuyển

3.Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo CCDC có thể tự động sinh chứng từ ghi tăng cho CCDC

4.Cán bộ quản lý tài sản muốn danh sách CCDC chỉ hiển thị những CCDC phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những CCDC phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

5.Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi cách sắp xếp trên báo cáo Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng để các phát sinh của cùng 1 mã CCDC hiển thị liên tiếp

6.Cán bộ quản lý tài sản muốn Biểu 01A-ĐK/TSNN - Báo cáo đăng ký tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng lấy lên toàn bộ tài sản của đơn vị để nộp cho đơn vị cấp trên

7.Cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản muốn đảm bảo tất cả đơn vị trực thuộc đều phải nhập loại hình đơn vị trước khi in các báo cáo mẫu 02A-ĐK/TSNN, mẫu 02B-ĐK/TSNN, mẫu 02C-ĐK/TSNN phần 2

8.Cán bộ quản lý tài sản muốn trên các báo cáo tổng hợp, các đơn vị con sắp xếp lần lượt theo địa bàn để dễ theo dõi