Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi nội dung câu cảnh báo khi nhấn xuất khẩu trên chứng từ ghi giảm trong trường hợp các tài sản được ghi giảm có hình thức ghi giảm khác Điều chuyển

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi nội dung câu cảnh báo khi nhấn xuất khẩu trên chứng từ ghi giảm trong trường hợp các tài sản được ghi giảm có hình thức ghi giảm khác Điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ quản lý tài sản muốn thay đổi nội dung câu thông báo dễ hiểu hơn khi nhấn Xuất khẩu trên chứng từ ghi giảm trong trường hợp các tài sản được ghi giảm có hình thức ghi giảm khác Điều chuyển

 

 

Cách thao tác

 

Thêm mới chứng từ ghi giảm

Chọn tài sản cần ghi giảm, chọn Hình thức ghi giảm khác Điều chuyển

Nhấn Đồng ý

 

chon ts ghi giam tb

 

Nhấn Cất chứng từ ghi giảm

Nhấn Xuất khẩu, trên màn hình sẽ hiển thị nội dung thông báo như sau

 

thong bao gg