Cán bộ quản lý tài sản muốn danh sách CCDC chỉ hiển thị những CCDC phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những CCDC phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R73 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn danh sách CCDC chỉ hiển thị những CCDC phát sinh từ năm đó trở về trước, không hiển thị những CCDC phát sinh năm sau để tránh nhầm lẫn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ QLTS mong muốn tại màn hình danh sách CCDC, chỉ hiển thị những CCDC phát sinh kể từ năm làm việc trở về trước, không hiển thị các CCDC phát sinh sau để dễ dàng kiểm tra đối chiếu số liệu với các báo cáo

 

 

Cách thao tác

 

Trên màn hình danh sách CCDC, chọn đến năm làm việc mong muốn

Danh sách CCDC trên màn hình sẽ tự động ẩn đi các CCDC phát sinh sau năm làm việc đã chọn

 

nam theo doi CCDC