Cán bộ QLTS mong muốn xem được giá trị hao mòn của từng bộ phận sử dụng để đối chiếu với số liệu kế toán

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R74 >

Cán bộ QLTS mong muốn xem được giá trị hao mòn của từng bộ phận sử dụng để đối chiếu với số liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Để dễ dàng so sánh, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán, cán bộ QLTS mong muốn in được Bảng tính hao mòn TSCĐ (C55a-HD) chi tiết theo từng bộ phận sử dụng tài sản.

 

 

Cách thao tác

 

1. Đơn vị QLTS

Tại năm làm việc hiện tại, lập chứng từ tính hao mòn tài sản

Nhấn Cất và Đóng

 

chung tu tinh hm

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp vào báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

Trên bảng tham số báo cáo, chọn Mẫu chi tiết theo phòng ban

 

tham so C55aHD

 

Chọn Bộ phận sử dụng

Tùy chọn tích vào Chi tiết theo từng tài sản hoặc Hiển thị chi tiết tài sản theo lô

 

dong y in c55a

 

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

bc c55a

 

 

2. Đơn vị tổng hợp

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Nhấn đúp vào báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

Tại tham số báo cáo của đơn vị tổng hợp, chọn In báo cáo tài sản của đơn vị

Chọn Mẫu chi tiết theo phòng ban

Chọn Bộ phận sử dụng

 

tham so tong hop c55a

 

Nhấn Đồng ý để in báo cáo