Cán bộ QLTS tại Phòng giáo dục Hoài Nhơn muốn in được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ hiển thị được chi tiết đến từng mã đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R82 >

Cán bộ QLTS tại Phòng giáo dục Hoài Nhơn muốn in được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ hiển thị được chi tiết đến từng mã đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Phòng giáo dục Hoài Nhơn muốn thay đổi cách hiển thị trên Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng) khi tổng hợp báo cáo để theo dõi được tài sản chi tiết đến từng mã đơn vị.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Nhấn Đồng ý

 

bao cao tinh hinh tang giam tscd ma don vi

 

xem bc tinh hinh tang giam tscd ma don vi

 

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo quản trị

2. Nhấn đúp vào báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

3. Trên tham số báo cáo

Chọn Kỳ báo cáo

Chuyển sang chế độ In báo cáo tổng hợp

Nhấn Đồng ý

 

in bc tinh hinh tang giam ts dv tong hop

 

 

in bc tang giam hien thi dv tai dv tong hop

 

 

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Đăng nhập vào đơn vị QLTS

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

3. Nhấn Lập báo cáo

4. Tích chọn báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

5. Nhấn Lập báo cáo

 

lap bc tinh hinh tang giam hien thi ma dv

 

6. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

 

gui bc tang giam ma dv len cap tren

 

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị) mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

 

phe duyet bc tinh hinh tang giam mau hien thi dv

 

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

6. Nhấn Tiếp tục

 

tong hop bc tang giam ma dv buoc 1

 

7. Tại bước Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

8. Nhấn Tiếp tục

 

chon dv da lap du bc

 

9. Tại bước Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

 

lap bc tinh hinh tang giam ts ma don vi

 

10. Sau khi báo cáo tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

 

gui bc tong hop tang giam ma dv