Phiên bản R82

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R82

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R82

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1. Cán bộ QLTS tại Phòng giáo dục Hoài Nhơn muốn in được Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ hiển thị được chi tiết đến từng mã đơn vị

 

Tiện ích

 

1. Cán bộ QLTS mong muốn file nhập khẩu danh mục CCDC mẫu lấy được danh mục loại CCDC đơn vị đã khai báo trong chương trình để nhập khẩu nhanh chóng

2. Cải tiến tính năng Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN