Bổ sung mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được biên bản giao nhận tài sản cố định theo đúng Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào menu Ghi tăng

2. Chọn chứng từ ghi tăng cần in biên bản giao nhận TSCĐ

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Mẫu số C50-HD - Biên bản giao nhận TSCĐ

4. Khai báo Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

R106-16

4. Kiểm tra số liệu trên biên bản

R106-47