Phiên bản R106

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R106

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R106

Nghiệp vụ thay đổi

Bổ sung mẫu Bảng tính hao mòn TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Thẻ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bổ sung mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình danh sách báo cáo theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Cập nhật mẫu Bảng đăng ký số khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Tiện ích

Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLTS.VN