Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn về việc chưa tính hao mòn cho các năm trước để tính hao mòn cho đầy đủ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn về việc chưa tính hao mòn cho các năm trước để tính hao mòn cho đầy đủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi cán bộ QLTS thực hiện thêm các chứng từ tại năm làm việc (Đánh giá lại, Kiểm kê, Ghi giảm, Trích khấu hao và Tính hao mòn) mà chưa tính hao mòn các năm làm việc trước đó thì phần mềm sẽ có thông báo để cán bộ biết và thực hiện thêm chứng từ hao mòn của năm làm việc cũ để đảm bảo dữ liệu năm làm việc được chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

Khi đơn vị chưa tính hao mòn cho năm 2017 mà tại năm làm việc 2018 thực hiện thêm mới các chứng từ (Ví dụ: Tính hao mòn) thì phần mềm sẽ có thông báo như sau:

R107_Thong_bao

Nhấn : tiếp tục thực hiện thêm chứng từ và bỏ qua việc lập chứng từ hao mòn ở năm cũ

Nhấn Không: không thêm chứng từ

Tích chọn Không hiển thị lần sau: xác nhận không hiển thị lại thông báo này tại năm làm việc.

Lưu ý: Nếu đơn vị đã phát sinh chứng từ trong năm làm việc thì cần phải xóa trước khi thực hiện thêm chứng từ Tính hao mòn cho năm cũ.