Khi xem biểu số 0404: Báo cáo tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên, cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn biết tài sản thuộc đơn vị con nào để có kế hoạch trang cấp phù hợp

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Khi xem biểu số 0404: Báo cáo tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên, cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn biết tài sản thuộc đơn vị con nào để có kế hoạch trang cấp phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi cán bộ đơn vị chủ quản xem Biểu số 0404 - Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên có thể biết được chi tiết tài sản thuộc đơn vị con nào để có kế hoạch trang cấp phù hợp.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai TSNN

2. Nhấn đúp vào Biểu số 0404 - Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

oTích chọn In chi tiết theo từng đơn vị

oTích chọn Hiển thị đơn vị con chi tiết nhất

oNhấn Đồng ý

R107_0404

4. Kiểm tra số liệu báo cáo, báo cáo hiển thị số liệu của đơn vị con chi tiết nhất

R107_Baocao0404

Lưu ý: Để đáp ứng nhu cầu muốn biết tài sản thuộc đơn vị con nào của các loại tài sản Đất, Nhà, Ô tô của đơn vị chủ quản. Khi xem các mẫu báo cáo này, cán bộ QLTS có thể chọn xem đến từng đơn vị con chi tiết như Biểu số 0404 - Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên. Danh sách các báo cáo bao gồm:

Biểu số 0401 - Tổng hợp tài sản là Đất

Biểu số 0402 - Tổng hợp tài sản Nhà

Biểu số 0403 - Tổng hợp tài sản là xe ô tô

Biểu số 0405 - Tổng hợp tài sản Nhà nước

Biểu số 0406 - Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước