Khi lập chứng từ ghi giảm, kế toán muốn biết tổng giá trị chưa phân bổ của CCDC được ghi giảm để hạch toán kế toán chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Khi lập chứng từ ghi giảm, kế toán muốn biết tổng giá trị chưa phân bổ của CCDC được ghi giảm để hạch toán kế toán chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS biết được tổng giá trị phân bổ còn lại của công cụ dụng cụ khi ghi giảm công cụ dụng cụ để hạch toán kế toán chính xác.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ chọn menu Ghi giảm

2. Nhấn Thêm và thực hiện ghi giảm cho CCDC

R107_Phan_bo

3. Kiểm tra lại thông tin Giá trị phân bổ còn lại của các CCDC bị ghi giảm trên chứng từ và nhấn Cất

R107_Phan_bo_2