Khi kiểm kê tài sản, cán bộ QLTS muốn biết thông tin năm đưa vào sử dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu của UBND quận/huyện

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Khi kiểm kê tài sản, cán bộ QLTS muốn biết thông tin năm đưa vào sử dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu của UBND quận/huyện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS biết được Năm đưa vào sử dụng của TSCĐ/CCDC trên Nhãn kiểm kê tài sản/công cụ dụng cụ để biết hiện trạng tài sản là cũ hay mới để có thể đề nghị xử lý kịp thời.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Nhấn Tài sản\Quản lý tài sản, vào menu Kiểm kê

2. Nhấn Thêm, thực hiện thêm chứng từ kiểm kê

R107_Them_KK_TSCD

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Nhãn kiểm kê tài sản

R107_KK_TSCD

4. Trên tham số báo cáo, tích chọn Hiển thị năm sử dụng. Nhấn Đồng ý.

Tham_so

5. Kiểm tra thông tin Năm đưa vào sử dụng của tài sản trên nhãn kiểm kê.

R107.4

Lưu ý: Thông tin năm đưa vào sử dụng cũng được bổ sung trên nhãn kiểm kê CCDC.