Kế toán muốn biên bản kiểm kê CCDC, phần chân chữ ký có thông tin Trưởng ban kiểm kê ký xác nhận để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của biên bản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Kế toán muốn biên bản kiểm kê CCDC, phần chân chữ ký có thông tin Trưởng ban kiểm kê ký xác nhận để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của biên bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Tại phần chân chữ ký của Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ có thông tin Trưởng ban kiểm kê để Trưởng ban kiểm kê ký xác thực đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của biên bản.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ, chọn menu Kiểm kê

2. Nhấn Thêm, thực hiện thêm chứng từ kiểm kê công cụ dụng cụ

R107_Bien_ban_KK

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ

R107_Bien_ban_KK2

4. Kiểm tra trên Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ đã bổ sung thêm chân chữ ký của Trưởng ban kiểm kê.

R107_Bien_ban_KK3