Cán bộ QLTS muốn xuất thông tin về Phụ tùng kèm theo của từng tài sản ra file excel

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Cán bộ QLTS muốn xuất thông tin về Phụ tùng kèm theo của từng tài sản ra file excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi cán bộ QLTS thực hiện xuất khẩu dữ liệu của đơn vị thì cho phép xuất khẩu được các thông tin về dụng cụ, phụ tùng kèm theo tài sản, các thông tin về dụng cụ, phụ tùng kèm theo bao gồm: Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng, Đơn vị tính, Số lượng và Giá trị phụ tùng.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Tài sản\Quản lý tài sản, tài màn hình Danh sách tài sản của đơn vị, nhấn Tiện ích\Xuất khẩu theo mẫu mặc định

R107_Xuat_khau

2.  Trên file xuất khẩu, kiểm tra thông tin về dụng cụ, phụ tùng kèm theo của tài sản. Một tài sản có nhiều dụng cụ, phụ tùng kèm theo thì các dòng phụ tùng chỉ lặp lại mã tài sản

R107_Xuat_khau_phu_tung