Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định theo chế độ kế toán xã tách riêng cho từng loại tài sản để đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R107 >

Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định theo chế độ kế toán xã tách riêng cho từng loại tài sản để đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép cán bộ QLTS in Mẫu số S11-X: Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán xã) theo các tùy chọn:

Mỗi loại tài sản là một sổ

Tất cả các loại tài sản trong cùng một số

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, chọn xem Mẫu số S11-X: Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán xã), trong đó tích chọn Hiển thị mỗi loại tài sản là một sổ. Nhấn Đồng ý

R107_S11-X

 

2.  Xem báo cáo. Khi đó, mỗi loại tài sản hiển thị trên 1 báo cáo

R107_S11-X1

3. Chọn xem Mẫu số S11-X: Sổ tài sản cố định (theo chế độ kế toán xã), trong đó không tích chọn Hiển thị mỗi loại tài sản là một sổ. Nhấn Đồng ý

R107_S11-X2

4. Xem báo cáo. Khi đó, tất cả các loại tài sản hiển thị trên 1 báo cáo

R107_S11-X3