Phiên bản R107

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R107

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R107

Nghiệp vụ thay đổi

Cải tiến chức năng nhập khẩu TSCĐ từ Mimosa và cho phép nhập phụ tùng kèm theo tài sản vào chương trình

Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn xem tổng số lượng tài sản đầu kỳ, tăng, giảm trong kỳ và tồn của kỳ của từng đơn vị và toàn ngành để kiểm soát tổng số lượng tài sản của toàn ngành

Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định theo chế độ kế toán xã tách riêng cho từng loại tài sản để đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chủ quản

Cán bộ QLTS muốn xuất thông tin về Phụ tùng kèm theo của từng tài sản ra file excel

Kế toán muốn biên bản kiểm kê CCDC, phần chân chữ ký có thông tin Trưởng ban kiểm kê ký xác nhận để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của biên bản

Khi kiểm kê tài sản, cán bộ QLTS muốn biết thông tin năm đưa vào sử dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu của UBND quận/huyện

Khi lập chứng từ ghi giảm, kế toán muốn biết tổng giá trị chưa phân bổ của CCDC được ghi giảm để hạch toán kế toán chính xác

Khi xem biểu số 0404: Báo cáo tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên, cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn biết tài sản thuộc đơn vị con nào để có kế hoạch trang cấp phù hợp

Tiện ích

Cán bộ QLTS muốn được hướng dẫn về việc chưa tính hao mòn cho các năm trước để tính hao mòn cho đầy đủ