Cập nhật các báo cáo, chứng từ trên chương trình đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật các báo cáo, chứng từ trên chương trình đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để đáp ứng đúng thông tư 107/2017/TT-BTC về việc thay đổi danh mục loại tài sản thì kể từ phiên bản R108, phần mềm đã cập nhật công thức các báo cáo về các loại tài sản có thay đổi thông tin về hao mòn/khấu hao lũy kế và giá trị còn lại để số liệu các báo cáo lấy lên đúng và đủ thông tin.

2. Hướng dẫn chi tiết

Các báo cáo thực hiện cập nhật công thức:

Báo cáo kê khai TSNN

Biểu số 01A-ĐK-TSNN: Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng

Biểu số 0401: Tổng hợp tài sản là Đất

Biểu số 0402: Tổng hợp tài sản là Nhà

Biểu số 0403: Tổng hợp tài sản là xe ô tô

Biểu số 0404: Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

Biểu số 0405: Tổng hợp tài sản Nhà nước

Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

Báo cáo theo chế độ kế toán

Mẫu số S24-H: Sổ tài sản cố định

Danh mục tài sản điều chuyển nội bộ

Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng

Danh sách tài sản cố định theo loại

Danh sách tài sản theo nguồn hình thành

Sổ tài sản điều chuyển nội bộ

Đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản (Đặc thù Sở y tế Đăk lăk)

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản (Đặc thù Sở y tế Nam Định)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, nhà tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng ô tô tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản khác dưới 500 triệu tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản khác trên 500 triệu tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Biểu số 01 - Báo cáo tổng hợp tài sản Nhà nước (Đặc thù Từ Liêm)

Biểu số 01A-ĐK_TSNN - Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng (Tất cả tài sản đang sử dụng)

Biểu số 21.N/BCS-XDĐT - Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn

Sổ tài sản cố định (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)

Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng (Tổng hợp chung toàn đơn vị)

Danh sách các chứng từ

Mẫu số C54-HD: Biên bản thanh lý TSCĐ

Thẻ TSCĐ

Biên bản thanh lý TSCĐ