Phiên bản R108

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R108

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R108

Nghiệp vụ thay đổi

Chuyển đổi tài sản cố định cũ theo các thông tin cập nhật đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình khai báo tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình danh sách tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình tra cứu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật chức năng xuất khẩu, nhập khẩu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình đánh giá lại tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình trích khấu hao tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật màn hình tính hao mòn tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Cập nhật các báo cáo, chứng từ trên chương trình đáp ứng TT107/2017/TT-BTC