Chuyển đổi tài sản cố định cũ theo các thông tin cập nhật đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Chuyển đổi tài sản cố định cũ theo các thông tin cập nhật đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ ngày 18/10/2018 - phiên bản QLTS.VN R108 chính thức được đưa vào sử dụng giúp cán bộ QLTS có thể dễ dàng quản lý tài sản theo đúng thông tư 107/2017/TT-BTC. Khi đó toàn bộ tài sản của đơn vị được chuyển đổi từ thông tư cũ lên thông tư 107/2017/TT-BTC mới với những thay đổi sau:

Màn hình khai báo, đánh giá lại tài sản được thay đổi thuật ngữ giúp cán bộ QLTS có thể dễ dàng theo dõi các thông tin phù hợp với thông tư 107/2017/TT-BTC

Cải tiến cách tính hao mòn, trích khấu hao tài sảncố định cho các tài sản vừa tính hao mòn, vừa trích khấu hao

Cập nhật các báo cáo, chứng từ theo mẫu thông tư 107/2017/TT-BTC

Khi đăng nhập vào chương trình anh/chị sẽ thấy màn hình giới thiệu những cải tiến mới.

R108_9