Cập nhật màn hình khai báo tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật màn hình khai báo tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Cho phép cán bộ QLTS thực hiện khai báo các thông tin về khấu hao và hao mòn của tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

- Trước phiên bản R108 khi thực hiện khai báo thông tin tài sản thứ tự nhập liệu chưa được thực sự thuận tiện cho người dùng đồng thời cũng chưa đáp ứng được thông tin quy định chính vì vậy kể từ phiên bản R108, chương trình thay đổi lại một số thuật ngữ về hao mòn, khấu hao của tài sản đã được quy định tại TT 107/2017/TT-BTC như Hao mòn/khấu hao năm, Hao mòn/khấu hao lũy kế. Đồng thời thay đổi thứ tự nhập liệu để đảm bảo quá trình khai báo tài sản được thuận tiện và nhanh chóng.

2. Hướng dẫn chi tiết

* Khai báo tài sản vừa hao mòn vừa trích khấu hao

1. Vào màn hình danh sách, nhấn Thêm

2. Trên giao diện màn hình Thêm tài sản, thực hiện khai báo các thông tin chung và thông tin khấu hao của tài sản

R108_Khai_bao_HM_KH

* Khai báo tài sản chỉ hao mòn

1. Vào màn hình danh sách tài sản, nhấn Thêm

2. Trên giao diện màn hình Thêm tài sản, thực hiện khai báo các thông tin chung và thông tin hao mòn/khấu hao của tài sản

R108_Khai_bao_HM

* Khai báo tài sản chỉ trích khấu hao

1. Vào màn hình danh sách, nhấn Thêm

2. Trên giao diện màn hình Thêm tài sản, thực hiện khai báo các thông tin chung và thông tin khấu hao của tài sản như Kỳ trích khấu hao, Giá trị trích khấu hao, Số kỳ trích khấu hao, Số kỳ trích khấu hao còn lại...

R108_Khai_bao_KH

* Xem thông tin tài sản sau khi phát sinh chứng từ trích khấu hao

- Sau khi thực hiện trích khấu hao cho tài sản để đáp ứng đúng thông tư 107/2017/TT-BTC thì thông tin Hao mòn/khấu hao lũy kế và Giá trị còn lại của tài sản đều được cập nhật đúng và đủ.

R108_10