Cập nhật màn hình trích khấu hao tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật màn hình trích khấu hao tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Trước phiên bản R108, khi thực hiện trích khấu hao cho tài sản tại màn hình Thông tin chi tiết hiển thị thông tin các cột giá trị Nguyên giá, Tỷ lệ khấu hao (%), Giá trị khấu hao

- Từ phiên bản R108 đáp ứng đúng thông tư 107/2017/TT - BTC chương trình cập nhật các thông tin trên màn hình trích khấu hao tài sản cố định bao gồm: Giá trị trích khấu hao còn lại đầu kỳ, Giá trị trích khấu hao, Số tháng khấu hao và Khấu hao tháng.

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Chọn menu Trích khấu hao, nhấn Thêm

2. Trên giao diện màn hình Trích khấu hao, thực hiện khai báo các thông tin:

Trên form thông tin chung, chọn Kỳ tính và nhập Nội dung nếu có.

Chương trình sẽ lấy lên danh sách những tài sản trong kỳ trích khấu hao vừa chọn.

R108_5

Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị muốn bổ sung thêm các tài sản trích khấu hao trong kỳ thì nhấn Chọn tài sản sau đó tích chọn những tài sản cần tính khấu hao, nhấn Đồng ý

R108_6