Cập nhật màn hình tính hao mòn tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật màn hình tính hao mòn tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

- Tại các phiên bản trước, khi thực hiện tính hao mòn cho tài sản cố định thì công thức cách tính hao mòn cho tài sản được tính như sau: Hao mòn năm = Nguyên giá * Tỷ lệ hao mòn

- Kể từ phiên bản R108, để đáp ứng đúng thông tư 107/2017/TT - BTC chương trình đã cập nhật lại màn hình tính hao mòn tài sản cố định thay đổi lại một số thuật ngữ về hao mòn, khấu hao của tài sản cũng như bổ sung thông tin các cột như: Hao mòn/khấu hao năm, Tổng khẩu hao năm, Hao mòn năm đồng thời mặc định ngày chứng từ và ngày tính hao mòn là ngày cuối cùng của năm làm việc.

Với tài sản vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao thì cách tính hao mòn năm có thay đổi như sau:

Tổng hao mòn khấu hao năm = Nguyên giá * Tỷ lệ hao mòn

Hao mòn năm = Tổng hao mòn khấu hao năm - Tổng số khấu hao đã tính trong năm

2. Hướng dẫn chi tiết

Ví dụ: Đơn vị có tài sản là Xe ô tô được ghi tăng trong năm làm việc 2018 với ngày ghi tăng = ngày bắt đầu tính hao mòn = Ngày bắt đầu tính khấu hao: 28/08/2015. Chi tiết những thay đổi về số liệu của tài sản trên phiên bản cũ so với phiên bản R108 được thể hiện như bảng sau:

R108_12

Chi tiết các bước thực hiện tính hao mòn cho tài sản, anh/chị thực hiện như sau:

1. Chọn menu Tính hao mòn, nhấn Thêm

2. Chương trình sẽ lấy lên danh sách những tài sản tính hao mòn trong năm.

R108_11

Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị muốn bổ sung thêm các tài sản trích tính hao mòn trong kỳ thì nhấn Chọn tài sản sau đó tích chọn những tài sản cần tính hao mòn, nhấn Đồng ý