Cập nhật màn hình đánh giá lại tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật màn hình đánh giá lại tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R108, khi thực hiện đánh giá lại cho tài sản cố định chương trình đã thay đổi lại một số thuật ngữ về hao mòn/khấu hao của tài sản đáp ứng theo đúng thông tư 107/2017/TT-BTC.

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đánh giá lại cho tài sản thường

1. Chọn menu Đánh giá lại, nhấn Thêm

2. Trên giao diện màn hình Đánh giá lại, thực hiện khai báo các thông tin:

Trên form thông tin chung, chọn tài sản cần đánh giá lại trên danh sách

Khai báo thông tin chi tiết về tài sản cần đánh giá lại

R108_3

* Đánh giá lại cho tài sản lô

1. Chọn menu Đánh giá lại, nhấn biểu tượng mũi tên chọn Thêm đánh giá lô tài sản

2. Trên giao diện màn hình Đánh giá lại, thực hiện khai báo các thông tin:

Trên form thông tin chung, chọn lô tài sản cần đánh giá lại

Khai báo thông tin chi tiết về tài sản cần đánh giá lại

R108_4