Cập nhật chức năng xuất khẩu, nhập khẩu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật chức năng xuất khẩu, nhập khẩu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R108, để đáp ứng thông tư 107/2017/TT - BTC chương trình đã cập nhật lại template nhập khẩu, thay đổi lại một số thuật ngữ về hao mòn, khấu hao của tài sản như Hao mòn/khấu hao năm, Hao mòn/khấu hao lũy kế.

2. Hướng dẫn chi tiết

Để thực hiện nhập khẩu thành công vào phần mềm, anh/chị cần tải file nhập khẩu mới về và nhập dữ liệu. Để tải file nhập khẩu mới anh/chị thực hiện như sau:

Chọn menu Tài sản\Nhập khẩu tài sản

Tại phần Tải tệp nhập khẩu mẫu, chọn file nhập khẩu cần tải về

R108_8

Chi tiết các bước thực hiện nhập khẩu anh/chị thực hiện theo các bước hướng dẫn tại đây.