Cập nhật màn hình tra cứu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108 >

Cập nhật màn hình tra cứu tài sản cố định đáp ứng TT107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R108, để đáp ứng thông tư 107/2017/TT - BTC chương trình đã cập nhật lại màn hình tra cứu tài sản cố định thay đổi lại một số thuật ngữ về hao mòn, khấu hao của tài sản như Hao mòn/khấu hao năm, Hao mòn/khấu hao lũy kế.

2. Hướng dẫn chi tiết

Cập nhật lại màn hình tra cứu tài sản

R108_2