Cải tiến chức năng xem lịch sử biến động của tài sản để tiện tra cứu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R108.1 >

Cải tiến chức năng xem lịch sử biến động của tài sản để tiện tra cứu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản có thể xem được sự thay đổi về giá trị của tài sản bao gồm các thông tin như Nguyên giá tài sản, Giá trị hao mòn/khấu hao, Hao mòn/khấu hao lũy kế số đã tính và Giá trị còn lại của tài sản

2. Hướng dẫn chi tiết

* Trước phiên bản R108.1, cán bộ QLTS chỉ có thể xem được các thông tin Lịch sử biến động như: STT, Số chứng từ, Ngày chứng từ và Nội dung

* Từ phiên bản R108.1, cán bộ QLTS có thể xem thêm các thông tin trong Lịch sử biến động như: Nguyên giá tài sản, Giá trị hao mòn/khấu hao, Hao mòn/khấu hao lũy kế và Giá trị còn lại đáp ứng nhu cầu theo dõi biến động về giá trị của tài sản.

Thông tin trên Lịch sử biến động đang được tính toán như sau:

Giá trị hao mòn/khấu hao = Khấu hao tháng trên chứng từ trích khấu hao tài sản(nếu có) + Hao mòn năm trên chứng từ Tính hao mòn(nếu có)

Hao mòn/khấu hao lũy kế lấy trên màn hình tài sản.

Giá trị còn lại = Nguyên giá - Hao mòn/khấu hao lũy kế.

Ví dụ: Tài sản: Bộ bàn ghế ngồi họp là tài sản vừa tính hao mòn, vừa trích khấu hao; có ngày ghi tăng là 15/02/2017 và năm ghi tăng là 2018 đồng thời tài sản có nguyên giá 60.000.000 đồng. Sau khi thực hiện trích khấu hao cho tài sản thì tại màn hình lịch sử biến động lần lượt sẽ có thông tin như sau:

1. Vào màn hình danh sách, chọn tài sản cần xem lịch sử biến động

2. Chọn tab Lịch sử biến động.

R108.1_4