Phiên bản R108.1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R108.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R108.1

Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ QLTS muốn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có

Cải tiến chức năng xem lịch sử biến động của tài sản để tiện tra cứu