Khi công khai tài sản, cán bộ QLTS chỉ cần công khai đơn giá mua của những tài sản ghi tăng trong năm báo cáo

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Khi công khai tài sản, cán bộ QLTS chỉ cần công khai đơn giá mua của những tài sản ghi tăng trong năm báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, khi công khai tài sản cán bộ QLTS chỉ cần công khai đơn giá mua của những tài sản ghi tăng trong năm báo cáo.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R109, khi đơn vị tích chọn tại phần Bắt buộc khai báo đơn giá mua của tài sản thì khi anh/chị thực hiện khai thông tin cho tài sản (cả tài sản cũ và tài sản mới) đều phải nhập thông tin đơn giá mua. Tuy nhiên, khi khai báo thông tin tài sản cũ thì trường thông tin đơn giá mua không bắt buộc cần phải khai báo dẫn đến khi khai báo TS cũ anh/chị phải nhập lại đơn giá mua.

- Từ phiên bản R109, nếu đơn vị tích chọn tại phần Bắt buộc nhập đơn giá cho tài sản, khi khai báo thông tin cho tài sản mới thì anh/chị mới cần khai báo thông tin đơn giá mua.

Giả sử đơn vị trong Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ. Tích chọn tại phần Bắt buộc khai báo đơn giá mua của tài sản.

R109_19

- Thực hiện khai báo cho tài sản mới có năm ghi tăng = năm theo dõi, nếu không khai báo thông tin Đơn giá mua phần mềm sẽ sinh cảnh báo

R109_31

- Trong trường hợp khai báo tài sản có năm ghi tăng < năm theo dõi và không nhập thông tin Đơn giá mua thì chương trình vẫn cho Cất bình thường

R109_32