Cán bộ QLTS muốn ghi giảm hàng loạt CCDC có cùng lý do ghi giảm nhanh chóng hơn

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cán bộ QLTS muốn ghi giảm hàng loạt CCDC có cùng lý do ghi giảm nhanh chóng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, cán bộ quản lý tài sản có thể ghi giảm hàng loạt CCDC với cùng lý do ghi giảm theo nhu cầu thực tế sử dụng tại đơn vị của mình

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R109, cán bộ QLTS chỉ có thể ghi giảm hàng loạt cho CCDC với lý do ghi giảm là Điều chuyển. Khi muốn ghi giảm nhiều CCDC với cùng lý do khác ghi giảm thì anh/chị cần phải chọn lại từng lý do ghi giảm trên từng CCDC. Đồng thời lý do ghi giảm của nhiều đơn vị lại đang là Thanh lý.

- Từ phiên bản R109, phần mềm bổ sung tiện ích ghi giảm hàng loạt cho nhiều CCDC với cùng một lý do ghi giảm đồng thời chương trình mặc định Lý do ghi giảm là Thanh lý giúp việc ghi giảm CCDC của anh\chị được tiện lợi hơn.

Giả sử đơn vị cần ghi giảm cho nhiều CCDC với lý do là Thanh lý thì thực hiện theo các bước sau:

1. Vào menu Công cụ dụng cụ\Quản lý công cụ dụng cụ

2. Trên menu Ghi giảm, nhấn Thêm

3. Trên form Thêm ghi giảm công cụ dụng cụ nhấn Chọn công cụ dụng cụ

4. Tích chọn CCDC cần ghi giảm, chọn Lý do ghi giảm, nhấn Chọn

R109_17

5. Nhấn Cất.

R109_18

Lưu ý: Khi anh/chị thực hiện ghi giảm cho công cụ dụng cụ ngay tại màn hình danh sách công cụ dụng cụ hoặc tại tab Xử lý kết quả kiểm kê thì chương trình đang mặc định Lý do ghi giảm là Thanh lý.