Cán bộ QLTS muốn biết những nội dung cải tiến trong mỗi phiên bản để nắm bắt kịp thời những thay đổi của chương trình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cán bộ QLTS muốn biết những nội dung cải tiến trong mỗi phiên bản để nắm bắt kịp thời những thay đổi của chương trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, cán bộ QLTS có thể biết được những nội dung cải tiến trong mỗi phiên bản để có thể nắm bắt kịp thời được những đáp ứng, thay đổi trên chương trình

2. Hướng dẫn chi tiết

Đăng nhập vào chương trình anh/chị sẽ thấy màn hình giới thiệu những cải tiến mới.

R109_51

Cán bộ QLTS có thể tìm hiểu thêm về các nội dung cải tiến trong phiên bản bằng cách nhấn Tại đây để truy cập vào trang help hướng dẫn.