Cán bộ QLTS muốn báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ô tô của toàn ngành để quản lý chặt chẽ tài sản ô tô của đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cán bộ QLTS muốn báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ô tô của toàn ngành để quản lý chặt chẽ tài sản ô tô của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý đơn vị chủ quản có thể in được báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ô tô của toàn ngành để có thể quản lý chặt chẽ tài sản ô tô của đơn vị.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Từ phiên bản R109, phần mềm bổ sung báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ô tô của toàn ngành. Chi tiết anh/chị thực hiện như sau

Ví dụ: Tại đơn vị Phòng tài chính MISA 1, ghi tăng cho tài sản ô tô thuộc loại ô tô chuyên dùng, có ngày ghi tăng là 21/01/2016, năm theo dõi là năm 2018, nguyên giá: 850.000.000 đồng với biểm kiểm soát: 29A1 8965.

R109_30

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị

Chọn Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô

Trên form tham số báo cáo, lựa chọn thông tin Đến ngày, nhấn Đồng ý.

R109_28

Kiểm tra số liệu trên báo cáo

R109_29