Phiên bản R109

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R109

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R109

Nghiệp vụ thay đổi

Khi các tài sản không đủ tiêu chuẩn làm TSCĐ, cán bộ QLTS muốn chuyển những tài sản này thành CCDC

Cải tiến chức năng điều chuyển CCDC sang nhiều phòng ban dễ dàng hơn để tiết kiện thời gian làm việc

Cải tiến Menu giúp người dùng chọn nhanh được nghiệp vụ thực hiện

Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại CCDC để tiết kiệm giấy

Cán bộ QLTS muốn báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ô tô của toàn ngành để quản lý chặt chẽ tài sản ô tô của đơn vị

Cán bộ QLTS muốn biết những nội dung cải tiến trong mỗi phiên bản để nắm bắt kịp thời những thay đổi của chương trình

Cán bộ QLTS muốn đánh giá lại những tài sản thuộc diện phải kê khai mà không phải nộp báo cáo kê khai qua phần mềm QLTS.VN để thực hiện các nghiệp vụ trên chương trình thuận tiện hơn

Cán bộ QLTS muốn ghi giảm hàng loạt CCDC có cùng lý do ghi giảm nhanh chóng hơn

Khi công khai tài sản, cán bộ QLTS chỉ cần công khai đơn giá mua của những tài sản ghi tăng trong năm báo cáo