1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi những tài sản không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định sang công cụ dụng cụ

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R109, khi đơn vị có nhu cầu chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ thì cán bộ quản lý tài sản cần phải thực hiện qua 2 bước. Bước 1 thực hiện ghi giảm cho tài sản cố định đó, bước 2 thực hiện ghi tăng cho CCDC với đầy đủ các thông tin trước đó. Tuy nhiên việc làm này thường gây mất thời gian và số liệu rất có thể bị sai lệch trong quá trình nhập liệu.

- Từ phiên bản R109, phần mềm bổ sung tiện ích giúp cán bộ quản lý tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi những tài sản không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định sang công cụ dụng cụ. Giả sử đơn vị có TSCĐ không đủ điều chuyển cần chuyển sang CCDC, chi tiết các bước thực hiện chuyển đổi anh/chị như sau:

Vào menu Tài sản\Chuyển đổi TSCĐ thành CCDC

R109_38

Nhấn Chọn tài sản để lựa chọn những tài sản cần chuyển đổi thành CCDC

Tích chọn những tài sản cần chuyển đổi, nhấn Đồng ý

R109_39

Phần mềm lấy lên thông tin chuyển đổi từ tài sản cố định thành công cụ dụng cụ: Mã tài sản, Tên tài sản, Mã CCDC... Anh/chị thực hiện kiểm tra và khai báo lại các thông tin theo nhu cầu của đơn vị.

Nhấn Thực hiện.

R109_40

Phần mềm hiển thị thông báo về việc xác nhận chuyển đổi. Nhấn để thực hiện chuyển đổi.

R109_55

Sau khi thực hiện chuyển đổi tài sản cố định thành CCDC thì phần mềm tự động:

Sinh chứng từ ghi giảm cho tài sản cố định

R109_50

Đồng thời sinh chứng từ ghi tăng cho CCDC

R109_49

Chi tiết các trường hợp chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ anh/chị tham khảo tại đây.

Lưu ý:

- Trên màn hình Chuyển đổi TSCĐ thành CCDC chỉ lấy lên những tài sản chưa có phát sinh sau ngày hiện tại hoặc những tài sản chưa có phát sinh chứng từ ghi giảm