Cải tiến chức năng điều chuyển CCDC sang nhiều phòng ban dễ dàng hơn để tiết kiện thời gian làm việc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cải tiến chức năng điều chuyển CCDC sang nhiều phòng ban dễ dàng hơn để tiết kiện thời gian làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trước phiên bản R109, khi cán bộ QLTS thực hiện điều chuyển CCDC sang nhiều phòng ban khác nhau thì trên chứng từ điều chuyển, chương trình chưa tự động tính số lượng CCDC sau từng lần điều chuyển cũng như đơn giá và thành tiền của CCDC khi đó cán bộ QLTS phải nhập lại số lượng CCDC còn lại được điều chuyển.

Từ phiên bản R109, phần mềm QLTS.VN cải tiến chức năng điều chuyển CCDC sang nhiều phòng ban khác nhau  thực hiện tính lại thông tin số lượng còn được điều chuyển cũng như đơn giá và thành tiền CCDC sau khi được điều chuyển.

2. Hướng dẫn chi tiết

Ví dụ: CCDC là Máy đóng tài liệu với số lượng là 10 có bộ phận sử dụng là Phòng Tài chính kế toán, đơn giá là 200.000 đồng, Thành tiền là 2 triệu đồng. Ngày 30/10/2018, cán bộ QLTS thực hiện điều chuyển CCDC sang Phòng Kế hoạch tổng hợp với số lượng là 2 và có thành tiền là 500.000 đồng. Số còn lại thì điều chuyển sang Phòng giáo vụ với số lượng là 8, lúc này phần mềm tự động tính lại thông tin Đơn giá cho CCDC = (2.000.000 - 500.000)/8 = 187.500.

Khi điều chuyển sang phòng ban thứ 2 trở đi  thì chương trình tự động tính lại thông tin như sau:

Số lượng = Số lượng còn lại = Số lượng ban đầu - Số lượng CCDC đã điều chuyển

Thành tiền= Thành tiền còn lại = Thành tiền ban đầu - Thành tiền CCDC đã điều chuyển

Đơn giá = Thành tiền còn lại/Số lượng còn lại

1. Vào màn hình Điều chuyển, nhấn Thêm.

2. Chọn CCDC cần điều chuyển, chọn Bộ phận điều chuyển đến, Số lượng, Thành tiền... R109_01

3. Nhấn Thêm để điều chuyển CCDC chọn lại CCDC là Máy đóng tài liệu, chương trình đã cập nhật lại các thông tin về Số lượng, Đơn giá và Thành tiền.

R109_02