Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại CCDC để tiết kiệm giấy

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R109 >

Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại CCDC để tiết kiệm giấy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R109, cán bộ quản lý tài sản đơn vị chủ quản có thể in báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại công cụ dụng cụ để tiết kiệm giấy hơn.

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R109, khi đơn vị chủ quản in báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành thì mẫu báo cáo tổng hợp đang hiển thị tới chi tiết của từng CCDC. Tuy nhiên một số đơn vị chủ quản không có nhu cầu xem chi tiết tới từng CCDC của các đơn vị con mà chỉ quan tâm đến tổng cộng số lượng, giá trị của từng loại CCDC.

- Từ phiên bản R109, phần mềm bổ sung Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại CCDC  cung cấp tổng cộng số lượng, giá trị của từng loại CCDC để đáp ứng đúng nhu cầu của đơn vị chủ quản và tiết kiệm giấy.

* Đơn vị chủ quản muốn theo dõi Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết theo loại CCDC

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị

Chọn Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ (hiển thị đến loại CCDC)

Trên form tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo. Nhấn Đồng ý

R109_24

Kiểm tra số liệu trên báo cáo

R109_25

* Đơn vị chủ quản muốn theo dõi Báo cáo kiểm kê CCDC tổng hợp toàn ngành chi tiết tới từng loại CCDC

Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

Chọn Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ

Lựa chọn các thông tin trên form tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý

R109_26

Kiểm tra số liệu lấy lên báo cáo

R109_27