Bổ sung mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được biên bản kiểm kê tài sản cố định theo đúng Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

* Biên bản kiểm kê tài sản cố định

1. Vào menu Kiểm kê

2. Chọn chứng từ kiểm kê cần in biên bản kiểm kê TSCĐ

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Biên bản kiểm kê tài sản cố định

R106-18

4. Kiểm tra số liệu trên biên bản kiểm kê.

R106-19

* Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo loại tài sản)

1. Vào menu Kiểm kê

2. Chọn chứng từ kiểm kê cần in biên bản kiểm kê TSCĐ

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo loại tài sản)

R106-20

4. Kiểm tra số liệu trên biên bản kiểm kê.

R106-21

* Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo nguồn hình thành)

1. Vào menu Kiểm kê

2. Chọn chứng từ kiểm kê cần in biên bản kiểm kê TSCĐ

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Biên bản kiểm kê TSCĐ (Nhóm theo nguồn hình thành)

R106-22

4. Kiểm tra số liệu trên biên bản kiểm kê.

R106-23