Bổ sung mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được biên bản thanh lý tài sản cố định theo đúng Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào menu Ghi giảm

2. Chọn chứng từ ghi giảm cần in biên bản giao nhận TSCĐ

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Mẫu số C51-HD - Biên bản thanh lý TSCĐ

4. Khai báo Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

R106-35

5. Kiểm tra số liệu trên biên bản

R106-36