Bổ sung mẫu Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng đúng theo mẫu Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Mẫu số S26-H - Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng.

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R106-33

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R106-34