Bổ sung mẫu Thẻ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Thẻ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể in được thẻ tài sản cố định đáp ứng đúng thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào menu Tài sản

2. Chọn tài sản cần in thẻ tài sản cố định

3. Chọn Báo cáo, nhấn đúp vào Thẻ tài sản cố định

R106-24

4. Kiểm tra số liệu trên thẻ

R106-25