Bổ sung mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Bổ sung mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R106, phần mềm QLTS.VN đã bổ sung mẫu Sổ tài sản cố định đáp ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R106-1

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R106-2

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

2. Nhấn đúp vào Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

Lưu ý: Với đơn vị thuộc ngành giáo dục thì có thể In báo cáo theo cấp học

oNhấn Đồng ý

R106-3

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R106-4

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

oNhấn Lập báo cáo

R106-5

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R106-6

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R106-7

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

6. Nhấn Tiếp tục

R106-8

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số S24-H - Sổ tài sản cố định

8. Nhấn Tiếp tục

R106-9

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R106-10

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R106-11