Cập nhật màn hình danh sách báo cáo theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R106 >

Cập nhật màn hình danh sách báo cáo theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Giới thiệu

Kể từ phiên bản R106, phần mềm đã cập nhật danh sách các báo cáo đáp ứng đúng và đủ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn chi tiết

Trên danh sách báo cáo kể từ năm làm việc 2018, các báo cáo theo chế độ kế toán sẽ được bổ sung và cập nhật để đáp ứng đủ và đủ theo thông tư 107/2017/TT-BTC. Chi tiết một số báo cáo theo chế độ kế toán được thay thế như sau:

R106-46

Ngoài ra, tại màn hình các chứng từ như Tài sản, Ghi tăng, Ghi giảm, Trích khấu hao, Kiểm kê khi in báo cáo từ thời điểm năm 2018 trở đi sẽ được cập nhật mẫu biểu đáp ứng đúng với thông tư 107/2017/TT-BTC.